Affiliation

Rocky Mountain Ki Society is an authorized member dojo of the Shinshin Toitsu Aikidokai based in Japan.

Within the United States, Rocky Mountain Ki Society is a member of the Midland Ki Federation.

Within Colorado there are four dojo locations that are part of the Rocky Mountain Ki Society: